Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna »


Ogłoszenie konkursu na Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 16.08.2016 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2016-08-16 09:30
Data modyfikacji:  2016-08-16 09:31
Data publikacji:  2016-08-16 09:31
Wersja dokumentu:  1


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa

Regionalnej Izby Obrachunkowej

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na Prezesa Izby powinni spełniać

    następujące kryteria:

 

1)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)   posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)   ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)   posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)   kwestionariusz osobowy;

3)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)   odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)   informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: KONKURS NA PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ,

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok

 

Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Odsłon dokumentu: 105729511
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 105729511 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |