Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Ogłoszenie konkursu na kandydatów na etatowego i dwóch pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 06.09.2017

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2017-09-06 09:15
Data modyfikacji:  2017-09-06 09:17
Data publikacji:  2017-09-06 09:17
Wersja dokumentu:  1


 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku

 

ogłasza konkurs na kandydatów:

 

na 1 stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

oraz

na 2 stanowiska pozaetatowych członków Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - w tym 1 stanowisko dla kandydata zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

 

I.        Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

1)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2)       posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3)       ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4)       posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

II.     Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

 

III.   Oferty kandydatów powinny zawierać:

1)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2)       kwestionariusz osobowy;

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4)       odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5)       informację z  Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

 

IV.    Zgłoszenia kandydatów na dwa stanowiska dokonują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

 

V. Termin składania ofert:

- w konkursie na kandydatów zgłaszanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia,

- pozostali - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

VI. Kandydat przedstawiany Prezesowi Rady Ministrów będzie zobowiązany złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.).

Odsłon dokumentu: 111641798
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 111641798 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |