Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych

Strona główna »


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego Citroen - model Xara Picasso

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2017-09-18 12:15
Data modyfikacji:  2017-09-18 12:16
Data publikacji:  2017-09-18 12:16
Wersja dokumentu:  1


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Citroen – model Xara Picasso, rok produkcji 2008,  z ceną wywoławczą 9.000,00 zł.

 

1. Przetarg przeprowadzony będzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku przy ul. Branickiego 13 w dniu 05 października 2017r. o godz. 11,00.

2.  Samochód oglądać można w dniu 03.10.2017r. w godz. 9.00 – 14.00.

3.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ( 900,00 zł ) sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych. Wadium należy wpłacić do dnia 04.10.2017r. w kasie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do godz.14,00.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni   odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

4. Oferta pisemna złożona najpóźniej do godz. 10.30 w dniu 05.10.2017r. powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy z siedzibą oferenta,

- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, z tym, ze zapłata ceny nie może nastąpić później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie  w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej . Kopertę należy opisać „ oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Citroen Xara Picasso”.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

2)   nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Organizator przetargu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, zastrzega możliwość jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyn.

  7.  Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Odsłon dokumentu: 104353475
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 104353475 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |