Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »
Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-01-09 10:44
Data modyfikacji:  2019-01-09 10:47
Data publikacji:  2019-01-09 10:47
Wersja dokumentu:  1


 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Honda - model Accord Sedan, rok produkcji 2005,

z ceną wywoławczą 17.400,00 zł.

 

1.    Przetarg przeprowadzony będzie przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Białymstoku przy ul. Branickiego 13 w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz.
11.00.

2.    Samochód oglądać można w dniu 18.01.2019 r. w godz. 9.00 – 14.00.

3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej ( 1 740,00 zł) sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz prawa na dobrach niematerialnych. Wadium należy wpłacić do dnia 28.01.2019 r. w kasie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do godz. 14.00.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

4.    Ofertę pisemną należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia najpóźniej do godz. 10.30 w dniu 29.01.2019 r. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kopertę należy opisać „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu Honda Accord”. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

5.    Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a)   została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

b)   nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6.    Organizator przetargu, Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, zastrzega możliwość jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyn.

7.    Umowa sprzedaży zostanie zawarta w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


zalacznik_1 – wzór formularza ofertowego

wzór umowy sprzedaży pojazdu

 

 

Odsłon dokumentu: 111287892
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-02-04 01:25,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 111287892 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |