Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Ogłoszenie konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej w Białymstoku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-03-12 11:08
Data modyfikacji:  2019-03-12 09:17
Data publikacji:  2019-03-12 09:17
Wersja dokumentu:  2


Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku

ogłasza konkurs na stanowisko

prezesa regionalnej izby obrachunkowej

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na prezesa izby powinni spełniać

    następujące kryteria:

1.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

2.    posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

3.    ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

4.    posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

5.    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

 

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.    uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2.    kwestionariusz osobowy;

3.    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4.    odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5.    informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem;

6.    zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymagane w przepisach prawa, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – w przypadku ich zamieszczenia w ofercie.

 

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie izby, w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: KONKURS NA PREZESA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ,

pod adresem:

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. J.K. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO jest zamieszczona na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pod adresem www.bialystok.rio.gov.pl i bip.bialystok.rio.gov.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY PROWADZONEJ REKRUTACJI

 

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok.

 

Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok

- przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej [2] i przepisach prawa pracy[3] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kandydata na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku [4], natomiast inne dane, wykraczające poza zakres wymagany przepisami prawa [5] oraz dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, na podstawie zgody[6], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, wykraczające poza zakres wymagany przepisami prawa [5] oraz dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie[6], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Pani dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [1], rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej [2] oraz art. 221 Kodeksu pracy [3] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U.2016.561).

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej (Dz.U.2004.10.93).

[3] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2018.2369).

[4] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[5] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[6] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odsłon dokumentu: 116835756
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-03-12 11:09,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 116835756 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |