Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Nabór na na stanowisko MŁODSZEGO INSPEKTORA w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej z dnia 22.10.2019

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2019-10-22 08:43
Data modyfikacji:  2019-10-22 03:05
Data publikacji:  2019-10-22 03:05
Wersja dokumentu:  2


Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

MŁODSZEGO INSPEKTORA w

Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

 

 

Wymagania:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe prawnicze (tytuł magistra prawa uzyskany w wyniku ukończenia jednolitych pięcioletnich studiów),

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.

 

Uwagi:  

Praca polegająca głównie na wyjazdach do siedzib kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

Termin składania dokumentów: 7 listopada 2019 r.

 

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście (do Sekretariatu Izby) lub przesłane pocztą na wskazany adres, bądź drogą elektroniczną na adres: wkgf@bialystok.rio.gov.pl.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 10 Izba zastrzega możliwość przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji złożonych ofert na podstawie przedłożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający warunki i zakwalifikowani do rozmowy w wyniku ewentualnej wstępnej kwalifikacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez RIO w Białymstoku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY PROWADZONEJ REKRUTACJI

na MŁODSZEGO INSPEKTORA KONTROLI

 

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok.

Inspektor ochrony danych

Może Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. J.K. Branickiego 13, 15-085 Białystok

- przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [2] oraz Kodeksie pracy [3] i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [4], będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na młodszego inspektora kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku [5].

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę[7], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom niż uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawy o pracownikach urzędów państwowych [2] oraz Kodeksu pracy [3] i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [4] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym [5] [6]. Podanie przez Panią/Pana innych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa [7] oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – jest dobrowolne, przy czym wymagane jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie [8]. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz.U.2016.561).

[2] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. 2018.1915 ze zm.)

[3] Art. 221 Ustawy  z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2019.1040 ze zm.).

[4] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018.2369).

[5] Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

[6] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[7] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[8] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Odsłon dokumentu: 117483530
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-10-22 08:44,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117483530 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |