Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10.09.2020 r.

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-09-10 10:02
Data modyfikacji:  2020-09-10 10:12
Data publikacji:  2020-09-10 10:12
Wersja dokumentu:  1


Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Białymstoku

ogłasza konkurs na kandydata na etatowego członka Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na kandydata na członka kolegium izby powinni spełniać następujące kryteria:

  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

  2. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych;

  3. ukończenie magisterskich wyższych studiów prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych lub posiadanie stopnia naukowego w jednej z tych dziedzin wiedzy;

  4. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy w jednostkach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;

  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu na członka kolegium izby powinni posiadać ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażania myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

  2. kwestionariusz osobowy;

  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

  5. informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem.

IV. Zgłoszenia kandydatów na członka kolegium izby dokonują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.

V. Termin składania ofert - 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w siedzibie Izby, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem:

KONKURS NA KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

pod adresem: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

                      ul. J.K. Branickiego 13

                      15-085 Białystok

VI. Kandydat przedstawiany Prezesowi Rady Ministrów będzie zobowiązany złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 306, ze zm.).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wynikająca z art. 13 RODO jest zamieszczona na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku pod adresem www.bialystok.rio.gov.pl i bip.bialystok.rio.gov.pl wraz z ogłoszeniem o konkursie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY PROWADZONEJ REKRUTACJI NA ETATOWEGO CZŁONKA KOLEGIUM

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję:

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesów rekrutacji prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się przy ul. J.K.Branickiego 13, 15-085 Białystok.

Czy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. J.K.Branickiego 13, 15-085 Białystok

- przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej [2], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [3], ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów [4] oraz Kodeksie pracy [5] i rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej [6], będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku [7] [8].

Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

Jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej [2], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [3], ustawie o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów [4], a także Kodeksie pracy [5] i rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej [6] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym [7] [8]. Podanie przez Panią/Pana innych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa [9] oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – jest dobrowolne, przy czym wymagane jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie [10]. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dodatkowe informacje:

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. z Dz. U. z 2019 r., poz. 2137).

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1396).

[3] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 537)

[4] Art. 4 pkt. 34 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306 ze zm.)

[5] Art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

[6] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO).

[8] Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

[9] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[10] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odsłon dokumentu: 118914262
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118914262 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |