Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Deklaracja dostępności

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-09-22 01:40
Data modyfikacji:  2020-09-22 01:44
Data publikacji:  2020-09-22 01:45
Wersja dokumentu:  2


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-09-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-07-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • brak jest mapy serwisu
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku jest w trakcie tworzenia nowego serwisu, będącego połączeniem dotychczasowych serwisów BIP (bip.bialystok.rio.gov.pl) i strony www Izby (www.bialystok.rio.gov.pl).

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Bobras.
 • E-mail: informatyk@bialystok.rio.gov.pl
 • Telefon: 857484624

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
 • Adres: ul. Branickiego 13
  15-085 Białystok
 • E-mail: bialystok@rio.gov.pl
 • Telefon: 857484620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest dostępny w godz. 7:00-16:00, objęty ochroną fizyczną świadczoną przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską. Funkcję kontrolną pełni punkt ochrony, który odpowiada za wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych.
 2. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Elektrycznej i posiada barierę architektoniczną w postaci schodów. Brak jest windy platformowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego też osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Pomieszczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej mają następujący rozkład: parter - sala kolegialna, Z-ca Rzecznika DFP, II p. - Wydział Kontroli, III p. - Prezes, Z-ca Prezesa, księgowość, biuro Izby, IV p. - Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
 5. Bezpośrednio przed wejściem do budynku nie znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajduje sie na parkingu miejskim przy ulicy Branickiego 7 oraz przy ulicy Elektrycznej 13.
 6. Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Odsłon dokumentu: 118914309
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-11-20 09:10, 2020-09-22 03:02, 2020-09-22 03:01, 2020-09-22 02:57, 2020-09-22 02:52, 2020-09-22 01:58, 2020-09-22 01:55, 2020-09-22 01:53, 2020-09-22 01:42,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118914309 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |