Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Deklaracja dostępności

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-09-22 01:40
Data modyfikacji:  2020-11-20 09:10
Data publikacji:  2020-11-20 09:10
Wersja dokumentu:  10


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-09-13
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-07-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 • brak jest mapy serwisu
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku jest w trakcie tworzenia nowego serwisu, będącego połączeniem dotychczasowych serwisów BIP (bip.bialystok.rio.gov.pl) i strony www Izby (www.bialystok.rio.gov.pl).

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • wyróżnienia odnośników

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-10
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Piotr Bobras, adres poczty elektronicznej informatyk@bialystok.rio.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 748 46 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy do:

 • Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
 • adres: ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok

 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ siedziby w Białymstoku oraz Zespołów Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

 

Budynek przy ul. Branickiego 13 w Białymstoku

Siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 1. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Elektrycznej i posiada barierę architektoniczną w postaci schodów. Brak jest windy platformowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia przejazd wózkiem inwalidzkim. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami (brak kontroli dostępu).
 2. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Klatka schodowa jest dostępna od hallu z lewej strony od wejścia. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody zostały wyposażone są w poręcze z obu stron. Ciągi komunikacyjne na piętrach, mają szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch, a wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
 4. Publicznie dostępne miejsce parkingowe (w płatnej strefie parkowania) dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w odległości ok. 200 m od wejścia do budynku.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zajmowanych przez Izbę można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Podczas wizyty w Izbie możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonej wizyty.
 7. Nie ma możliwości korzystania z informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Obiekt ma zostać poddany pracom modernizacyjnym zwiększającym dostępność.

Budynek przy ul. Nowej 2 w Łomży

Zespół Zamiejscowy w Łomży Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 1. Zespół Zamiejscowy w Łomży zajmuje pomieszczenia znajdujące się na III piętrze, na które z parteru można wjechać windą.  Na korytarzu III piętra, zamieszczona jest wyraźna informacja w postaci tablicy zawieszonej na suficie o umiejscowieniu pomieszczeń zajmowanych przez RIO.
 2. Obok budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.
 4. Bezpośredni kontakt pracowników Zespołu Zamiejscowego RIO z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Budynek przy ul. Dwernickiego 2 w Suwałkach

Zespół Zamiejscowy w Suwałkach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

 1. Budynek stanowi ogrodzoną posesję, do której można wejść przez furtkę znajdującą się od strony ulicy Dwernickiego. Przy furtce znajduje się domofon. Wejście do budynku odbywa się po schodach (2 stopnie). Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni, czy windy.
 2. Obok budynku znajdują się miejsca parkingowe dostępne dla interesantów.
 3. Osoby poruszające się z psem asystującym mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.
 4. Bezpośredni kontakt pracowników Zespołu Zamiejscowego RIO z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe.

Aplikacje mobilne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Odsłon dokumentu: 120393551
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-09-22 03:02, 2020-09-22 03:01, 2020-09-22 02:57, 2020-09-22 02:52, 2020-09-22 01:58, 2020-09-22 01:55, 2020-09-22 01:53, 2020-09-22 01:45, 2020-09-22 01:42,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120393551 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |