Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Nabór na stanowisko REFERENTA w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń - ogłoszenie z dnia 01.12.2020

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2020-12-01 09:12
Data modyfikacji:  2020-12-01 09:13
Data publikacji:  2020-12-01 09:13
Wersja dokumentu:  1


 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

poszukuje kandydatów na stanowisko

REFERENTA

w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń

 

Wymagania:

·       obywatelstwo polskie,

·       wykształcenie wyższe prawnicze,

·       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

·       CV,

·       kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

·       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

ul. Branickiego 13

15-085 Białystok

 

Termin składania dokumentów: 09 grudnia 2020 r.

 

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście (do Sekretariatu Izby) lub przesłane pocztą na wskazany adres, bądź drogą elektroniczną na adres: wias@bialystok.rio.gov.pl.

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej 10 Izba zastrzega możliwość przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji złożonych ofert na podstawie przedłożonych dokumentów.

Kandydaci spełniający warunki i zakwalifikowani do rozmowy w wyniku ewentualnej wstępnej kwalifikacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez RIO w Białymstoku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

 


Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko pracy

z dnia 01.12.2020 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

NA POTRZEBY PROWADZONEJ REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENTA

 

Realizując obowiązek Administratora wynikający z treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, ze zm.), informuję:

 

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesów rekrutacji prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się przy ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok.

 

Czy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych ?

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok

- przez e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl

 

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [2], rozporządzeniu w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji (…) [3] oraz Kodeksie pracy [4] i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [5] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referenta w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku [6] [7].

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę [8], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Komu mogą być udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków lub podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.

 

Jak długo przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres realizacji celów przetwarzania oraz wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

 

Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych [1], ustawie o pracownikach urzędów państwowych [2], rozporządzeniu w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji (…) [3] oraz Kodeksu pracy [4] i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej [5] jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym [6] [7]. Podanie przez Panią/Pana innych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa [8] oraz danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO – jest dobrowolne, przy czym wymagane jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie [9]. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Dodatkowe informacje:

Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[1] Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. z Dz. U. z 2019 r., poz. 2137)

[2] Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 537)

[3] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1284)

[4] Art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

[5] Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369).

[6] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) (dalej: RODO).

[7] Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

[8] Art. 6 ust. 1 lit a RODO.

[9] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

 


  

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze

na wolne stanowisko pracy

z dnia 01.12.2020 r.

 

 

………………………………………………………………

IMIĘ i NAZWISKO

 

………………………………………………………………

oraz adres kandydata

 

 

O Ś W I A D C Z E N I A

 

Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.

 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  CV i załączonych dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko referenta w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wykraczają poza zakres przewidziany w przepisach prawa (tj. ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawie o pracownikach urzędów państwowych oraz Kodeksie pracy i Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej), które są niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym i są one przetwarzane w oparciu o podstawę wymienioną w art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, a także danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Wyrażenie zgody przeze mnie na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz wiem, że zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jednocześnie wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku przez okres najbliższych 12 miesięcy.

* zakreśl właściwe

 

 

………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ, DATA, PODPIS KANDYDATA

Odsłon dokumentu: 120392850
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 120392850 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |