Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku » Działalność informacyjno-analityczna

Działalność informacyjna w 2006 roku  

Działalność informacyjna w 2007 roku  

Działalność informacyjna w 2008 roku  

Działalność informacyjna w 2009 roku  

Działalność informacyjna w 2010 roku  

Działalność informacyjna w 2011 roku  

Działalność informacyjna w 2012 roku  

Działalność informacyjna w 2013 roku  

Działalność informacyjna w 2014 roku  

Działalność informacyjna w 2015 roku  

Działalność informacyjna w 2016 roku  

Działalność informacyjna w 2017 roku  

Działalność informacyjna w 2018 roku  

Działalność informacyjna w 2019 roku  

Uwagi ogólne dotyczące działalności informacyjnej  Działalność informacyjna w 2009 roku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2010-06-14 09:50
Data modyfikacji:  2010-06-14 09:52
Data publikacji:  2010-06-14 09:52
Wersja dokumentu:  1


DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA w 2009 roku

 

 

W 2009 roku Regionalna Izba Obrachunkowa udzieliła 43 odpowiedzi na zapytania prawne dotyczące m.in. problematyki: wymiaru i poboru podatków i opłat w gminach (interpretacja ustaw dotyczących podatków samorządowych), podatku akcyzowego (interpretacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), kompetencji komisji rewizyjnej (interpretacja ustawy – kodeks spółek handlowych), klasyfikacji dochodów i wydatków (interpretacja przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), możliwości dokonywania zmian przez Zarząd Województwa w planie dochodów i wydatków w zakresie dotacji rozwojowej (interpretacja art. 188 u.f.p. ustawy o finansach publicznych z 2005 r.), zaliczenia zobowiązań z tytułu kredytów do zobowiązań krótko bądź długoterminowych (interpretacja § 11 pkt 3 instrukcji do sprawozdawczości budżetowej i art. 82 ust. 2 u.f.p.), prawa pierwszeństwa i trwałego zarządu (interpretacja ustawy o gospodarce nieruchomościami), zlecania świadczenia usług promocyjnych w kontekście art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a P.z.p. (interpretacja przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych), dodatków specjalnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagradzania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej (interpretacja przepisów ustawy o pracownikach samorządowych), finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i profilaktyki uzależnień (interpretacja przepisów ustawy o finansach publicznych), dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (interpretacja przepisów ustawy o systemie oświaty), ochrony zabytków (interpretacja przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), warsztatów terapii zajęciowej (interpretacja przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), finansowania zadań związanych z ochroną środowiska (interpretacja przepisów ustawy o ochronie środowiska), zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz możliwości prowadzenia gospodarki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w formie niezorganizowanej (interpretacja przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), finansowania przez j.s.t. spłaty długów stowarzyszenia (interpretacja ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw), możliwości udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania promocja i ochrona zdrowia poprzez nabycie przez Powiat części nowoutworzonych udziałów w spółce Szpital Powiatowy sp. z o. o. w celu rozbudowy i modernizacji budynku szpitala , b) pomoc finansowa jako wydatek niewygasający (interpretacja ustawy o finansach publicznych).

 

Interpretacje RIO w zakresie podatków i opłat lokalnych nie są wiążące, ponieważ zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)  tylko Minister Finansów posiada kompetencje do wydawania urzędowej, wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 

 

W 2009 roku do RIO w Białymstoku wpłynęły 2 wnioski o udzielenie informacji publicznej dotyczące udostępnienia:

-  informacji na temat planowanych i faktycznie poniesionych przez samorządy wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia za rok 2007 i 2008 (plan i wykonanie) oraz 2009 (plan) – RIO nie udostępniło informacji ze względu na to, iż wniosek nie spełniał wymogów określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 roku w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, ponadto wnioskodawca nie wykazał istnienia interesu publicznego, wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku; wnioskodawca ponownie wystąpił z pismem wskazując, iż nie zachodzi konieczność wykazywania jakiegokolwiek interesu prawnego lub faktycznego, ponadto zaznaczył, że informacja, o którą występuje jest informacją prostą a nie przetworzoną, RIO wskazało, że takowe dane znajdują się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, wobec czego wnioskodawca wycofał wniosek;    

- informacji dotyczących działalności kontrolnej i nadzorczej gminy Białowieża i Miasta Sejny za lata 2000-2008 (sprawozdań Rb-28 S za lata 2001-2008, wyciągi z protokołów kontroli kompleksowych oraz Uchwały Składów Orzekających dotyczące możliwości sfinansowania deficytu, spłaty kredytu oraz przedłożonych sprawozdań za poszczególne lata) – RIO udzieliło informacji w 2010 roku;

 

 

Odsłon dokumentu: 118119357
Poprzdnie wersje tego dokumentu: brak


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 118119357 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |