Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna » Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku » Informacje podstawowe

Adresy  

Formy własności  

Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach  

Ochrona danych osobowych  

Rys historyczny  

Spis telefonów RIO Białystok  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Łomży  

Spis telefonów Zespołu Zamiejscowego w Suwałkach  

Sposób przyjmowania skarg i wniosków  

Wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego  Ochrona danych osobowych

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-07-31 11:23
Data modyfikacji:  2018-11-27 10:13
Data publikacji:  2018-11-27 10:13
Wersja dokumentu:  3


Klauzula informacyjna

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

dotycząca administrowania danymi osobowymi

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku informuje, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku z siedzibą przy ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok, którą kieruje Prezes Izby.

2.     Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Inspektorem Ochrony Danych - Małgorzatą Wasilewską-Szypluk pod adresem:

-        Regionalna Izba Obrachunkowa, ul. Branickiego 13, 15-085 Białystok

-        e-mail: iod@bialystok.rio.gov.pl

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Regionalnej Izby Obrachunkowej na podstawie:

-        art. 6 ust. 1 lit. „c”, art. 9 ust. 1 w zw. z ust. 2 lit. „g” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

-        ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561).

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6.     Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7.     Nie przysługuje Pani/Panu:

-           w związku z art. 17 ust. 3 lit. „b”, „d” lub „e” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prawo do usunięcia danych osobowych,

-           prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

-           na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. „c” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.     Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

9.     Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes UODO, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Odsłon dokumentu: 117483496
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2020-02-18 09:39, 2020-02-18 09:37, 2018-08-07 10:49, 2018-07-31 11:23,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 117483496 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |