Szukaj:
Informacje podstawowe
Podstawy prawne
Struktura organizacyjna
Organy izby
Kolegialne składy orzekające
Regionalna Komisja Orzekająca
Rzecznik DFP
Działalność nadzorcza
Działalność opiniodawcza
Działalność kontrolna
Działalność informacyjno-
-analityczna
Działalność szkoleniowa
Dostep do informacji publicznej
Roczne plany
i sprawozdania Izby
Wyjaśnienia RIO Białystok
w sprawach dotyczących
stosowania przepisów
o finansach publicznych
Petycje

Strona główna »


Informacja o udzieleniu zamówienia na ochronę obiektu należącego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

Autor:  BIP Admin
Dodane przez:  BIP Admin
Data utworzenia:  2018-11-22 02:06
Data modyfikacji:  2019-01-09 11:18
Data publikacji:  2019-01-09 11:18
Wersja dokumentu:  6


Białystok, dnia 22 grudnia 2018 r.

 

INFORMACJA O UDZUELENIU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na „Pełnienie usługi ochrony mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13.”

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2 złożona przez

Biuro Ochrony „POSEJDON”, ul. Handlowa 7/114, 15-399 Białystok

cena: 167 280,00 PLN brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 2) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), którymi były: cena 100%. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt XII ust. 2 SIWZ.

 

 

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Cena

Uzyskana liczba punktów

1.

Konsorcjum:

„LIDER GROUP”, ul. Wałowa 6, 08-110 Siedlce,

SPARTAKUS Sp. z o.o., Oddz. w Bielsku Podlaskim, ul. Poświętna 5, 17-100 Bielsk Podlaski

167280,00/234024,72*100
=71,48

71,48

2.

Biuro Ochrony „POSEJDON”, ul. Handlowa 7/114, 15-399 Białystok

167280,00/167280,00*100
=100,00

100,00

3.

MUSI NOVUM Sp. z o.o., ul. 1 Maja 43A, 96-300 Żyrardów

167280,00/250784,00*100
=66,70

66,70

4

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

167280,00/342632,00*100
=48,82

48,82

Zamawiający zawiadamia, że z postępowania nie został wykluczony żaden z Wykonawców.

 

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu nie zostały odrzucone oferty żadnego z Wykonawców.

 

Umowa z Wykonawcą została zawarta w Białymstoku, dnia 21 grudnia 2018 roku.

 


Białystok, dnia 30 listopada 2018 r.

 RIO.III.251-3/18

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na „Pełnienie usługi ochrony mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13.”

Do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 10:00 złożono 4 oferty.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 159 981,82 zł brutto.

Oferta nr 1:

Konsorcjum:

„LIDER GROUP”, ul. Wałowa 6, 08-110 Siedlce,

SPARTAKUS Sp. z o.o., Oddz. w Bielsku Podlaskim, ul. Poświętna 5, 17-100 Bielsk Podlaski

cena brutto: 234 024,72 zł

 

Oferta nr 2:

Biuro Ochrony „POSEJDON”, ul. Handlowa 7/114, 15-399 Białystok

cena brutto: 167 280,00 zł

 

Oferta nr 3:

MUSI NOVUM Sp. z o.o., ul. 1 Maja 43A, 96-300 Żyrardów

cena brutto: 250 784,00 zł

 

Oferta nr 4:

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

cena brutto: 342 632,00 zł

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Zadykowicz

 


 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

Przedmiot

Usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na:

pełnienie usługi ochrony mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 13

 

Numer postępowania

RIO.III.251-3/18

 

Rodzaj zamówienia

Usługi

 

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

 

Termin składania ofert

2018-11-30 10:00

 

Termin otwarcia ofert

2018-11-30 10:30


Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (pdf)

Oświadczenia i załączniki z możliwością edycji (docx)

 

Odsłon dokumentu: 111641775
Poprzdnie wersje tego dokumentu: 2019-01-09 11:23, 2018-12-07 03:21, 2018-11-23 01:01, 2018-11-22 02:16, 2018-11-22 02:16, 2018-11-22 02:08,


www.bialystok.rio.gov.pl | Wejść na stronę: 111641775 Strona główna | Informacje niedostępne | Pomoc | Redakcja | Kontakt |